بیمه مسئولیت وکلای دادگستری

بیمه مسئولیت وکلای دادگستری

با توجه به شرايط مندرج در بيمه‌نامه بیمه مسئولیت حرفه‌ای وكلای دادگستری خطراتی مانند خسارت‌های مالی را به شرح زیر تحت پوشش قرار می‌دهد:

اشتباه و قصور غیرعمد : درصورتی که در اثر اشتباه و قصور غیرعمد حرفه‌ای بیمه‌گذار (وکیل) در انجام وظایف، خسارت مالی به موکل یا موکلین وارد شود و بیمه‌گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار و یا بر اساس رأی مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.
پرداخت حق الزحمه : درصورتی که در اثر حادثه، بیمه‌گذار فوت کند یا دچار نقص عضو شود، و ادامه اجرای تعهدات وی منطبق با قرارداد وکالت امکانپذیر نباشد، بیمه‌گر به پرداخت مبلغ حق الزحمه دریافتی بیمه‌گذار از موکل اقدام می‌نماید.

• تعهد بیمه‌گر در خصوص شرایط جبران و پرداخت حق الزحمه، صرفا مربوط به قراردادهایی است که یکسال قبل از وقوع حادثه منعقد شده باشد.

• منظور از حادثه، هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که منجر به خسارت بدنی بیمه‌گذار گردد و وی قادر به ادامه اجرای تعهدات خود نباشد.