بیمه مسئولیت ویژه کارفرمایان

برای کارفرمایان تمامی پروژه‌های ساختمانی این بیمه مسئولیت بهترین پوشش‌ها را در قبال کارکنان و کارگران و اشخاص ثالث بابت حوادثی که در محل فعالیت و در حین کار پیش می‌آید را دارد. بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی بی نام هم می‌تواند صادر گردد.

با توجه به ماهیت این بیمه نامه که قرار است مسئولیت کارفرما را در قبال کارکنان وی پوشش دهد و از سویی با توجه به قانون مجازات اسلامی و دیه، پوشش‌های بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بصورت ذیل طراحی شده است:

  • سقف هزینه پزشکی در یک خسارت
  • سقف هزینه پزشکی در طول مدت بیمه
  • سقف دیه در ماه‌های حرام
  • سقف دیه در ماه‌های عادی
  • سقف دیه مازاد بر دیه اول
    تعیین میزان بالاتر از دیه برای خسارت‌هایی کاربرد دارد که بیش از یک دیه در خسارت تعیین می‌شود بطور مثال وقتی کارگر قطع نخاع شده و فلج گردد در این خسارت بیش از یک دیه باید پرداخت شود. برای جبران چنین خساراتی مازاد بر دیه اول لازم است.
  • سقف حداکثر دیه مورد درخواست در طول مدت بیمه
  • سقف خسارات مالی در قبال اشخاص ثالث