پیراپزشکان

صدور آنلاین بیمه نامه آسانسور

نیاز به این بیمه نامه در تمامی ساختمانهای تجاری و مسکونی احساس میشود تا در زمان بروز حادثه، تمامی مالکین آسانسورها بتوانند بخشی از خسارت به وجود آمده را با پرداخت حق بیمه ناچیز جبران کنند.
صدور آنلاين آتش سوزی

صدور آنلاين بیمه نامه آتش سوزی

خانه، اثاثیه و محل کسب شما می تواند بخش مهمی از سرمایه و دارایی شما در زندگیتان باشد. با این بیمه نامه می توانید امنیت این سرمایه ارزشمند را تامین کنید.
پیراپزشکان

صدور آنلاین بیمه نامه پیراپزشکان

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا ،اشتباه ، غفلت،و یا قصور وی در انجام اموردرمانی یا پیراپزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند یا فوت شوند .