مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت

الف : پرداخت خسارت هزینه های پزشکی :

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت در پرونده های خسارت کارفرما در قبال کارکنان :

1-فرم اعلام حادثه
2- تصویر مدارک شناسایی زیاندیده
3- تصویر قراردادکار فی ما بین زیاندیده با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال زیاندیده در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه
4- تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه (برای کارفرما عمرانی و بازرگانی)
5- تصویر جواز ساخت (برای کارفرما ساختمانی)
6- تصویر برابر با اصل مدارک درمانی
7-اصل صورتحسابهای بیمارستانی

ب : پرداخت خسارت منجر به نقص عضو با رأی دادگاه :

1- فرم اعلام حادثه
2- گزارش اورژانس
3- نامه درخواست مدارک و یا عدم تعهد
4- تصویر مدارک شناسایی زیاندیده
5- تصویر قراردادکار فی ما بین زیاندیده با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال متوفی در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه
6- تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه (برای کارفرما عمرانی و بازرگانی)
7- تصویر جواز ساخت ( برای کارفرما ساختمانی )
8- تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی
9- تصویر برابر با اصل شکوائیه ذینفع
10- تصویر برابر با اصل دفاعیه بیمه گذار
11- تصویر برابر با اصل گزارش بازرس کار و یا کارشناس رسمی دادگستری و در صورت لزوم گزارش هیئت سه نفره، پنج نفره و یا بیشتر
12- تصویر برابر با اصل گزارش پزشکی قانونی
13- تصویر برابر با اصل رای دادگاه

ج : پرداخت خسارت منجر به فوت بدون رای دادگاه :

1- فرم اعلام حادثه
2- گزارش کلانتری به همراه صورتجلسه
3- گزارش اورژانس
4- تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی متوفی و وراث قانونی متوفی
5- تصویر قرارداد کار فی ما بین متوفی با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال متوفی در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه
6- تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه (برای کارفرما عمرانی و بازرگانی)
7- تصویر جواز ساخت (برای کارفرما ساختمانی)
8- تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی (در صورت وجود)
9- تصویر برابر با اصل گزارش بازرس کار و یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار
10- تصویر برابر با اصل گزارش معاینه جسد
11- تصویر برابر با اصل گواهی وفات
12- تصویر برابر با اصل جواز دفن
13- تصویر گواهی انحصار وراثت نامحدود
14- سایر مدارک مورد نیاز حسب نظر مدیریت بیمه های مسئولیت

د : پرداخت خسارت منجر به فوت با رای دادگاه :

1- فرم اعلام حادثه
2- گزارش اورژانس و کلانتری
3- نامه درخواست مدارک و یا عدم تعهد
4- تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی متوفی و وراث قانونی متوفی
5- تصویر قراردادکار فی ما بین متوفی با بیمه گذار (کارفرما) جهت اثبات رابطه کاری بین کارفرما و کارگر یا استشهاد محلی مبنی بر اشتغال متوفی در محیط کار کارفرما در زمان وقوع حادثه
6- تصویر لیست تامین اجتماعی به همراه رسید دریافت دیسکت مربوط به ماه وقوع حادثه (برای کارفرما عمرانی و بازرگانی)
7- تصویر جواز ساخت (برای کارفرما ساختمانی)
8- تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی (در صورت وجود)
9- تصویر برابر با اصل شکوائیه وراث قانونی
10- تصویر برابر با اصل دفاعیه بیمه گذار
11- تصویر برابر با اصل گزارش مقامات انتظامی (تحقیقات و بازجویی)
12- تصویر برابر با اصل گزارش بازرس کار و یا کارشناس رسمی دادگستری و در صورت لزوم گزارش هیئت سه نفره، پنج نفره و یا بیشتر
13- تصویر برابر با اصل گزارش معاینه جسد
14- تصویر برابر با اصل گواهی وفات
15- تصویر برابر با اصل جواز دفن
16- تصویر برابر با اصل رای دادگاه
17- تصویر گواهی انحصار وراثت نامحدود در صورت تادیه خسارت در وجه وراث متوفی
18- اصل رضایتنامه محضری اخذ شده از ورثه متوفی (در صورت تادیه خسارت در وجه ایشان)
19- شماره حساب اجرای احکام
20- سایر مدارک مورد نیاز حسب نظر مدیریت بیمه های مسئولیت